Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Arbetsförhållanden – exempel

– Vi undrade om frågorna var tillräckligt tydliga och lätta att förstå, säger en HR-ansvarig chef på en myndighet med 500 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Vi fick väldigt lite input när vi ställde frågor om diskriminering i våra medarbetarundersökningar. Efter ett seminarium fick vi nya infallsvinklar och börjande fundera: är enkätfrågorna och deras syfte tydliga och lätta att förstå? Har medarbetarna tillräcklig kunskap om diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och det man syftar på i enkäten?

Varför fem områden

Åtgärd/lösning

 – Vi satsade på utbildning med övningar och diskussioner i smågrupper. Vi bildade en referensgrupp som hjälpte till att formulera frågor till enkäten. Vi kompletterade den med öppna fält för kommentarer och reflektioner.


Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Det är bra att använda en referensgrupp som kan se frågorna ur ett medarbetarperspektiv. Enkätundersökningar kan ge värdefull information om frågorna formuleras på ett genomtänkt sätt. Våra fackliga representanter var en viktig resurs i arbetet.