Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Trakasserier

– Vi insåg att nedlåtande kommentarer kan vara trakasserier, säger HR-ansvarig på en myndighet med 100 anställda.

Varför fem områden

Utmaning

– Vi hörde att några pratade nedlåtande om personers etniska tillhörighet och religion i fikarummet. I årets medarbetarundersökning var det några medarbetare som uppgav att de upplevt att det förekommer trakasserier på arbetsplatsen. Det här visade på risker för diskriminering.

Varför fem områden

Lösning/åtgärd

– Vi såg över för att säkerställa att våra riktlinjer och rutiner mot trakasserier levde upp till lagens krav och informerade personalen om dem. Vi gjorde en enkätundersökning om arbetsklimatet och jargongen. Vi genomförde ett seminarium med reflektionsövningar för att öka kunskapen om frågorna och vår värdegrund.

Varför fem områden

Resultat/lärdom

– Resultatet i en uppföljande enkät visade att medvetenheten om frågorna hade ökat och att medarbetarna kände till riktlinjerna och rutinerna i högre utsträckning. Vi insåg att jargong kan uppfattas på olika sätt och att det är viktigt att ha återkommande samtal och diskussioner om hur medarbetarna upplever arbetsklimatet. Det tar vi med oss när vi ska planera nya åtgärder.