Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Aktiva åtgärder för arbetsför­hållanden

Kom igång med aktiva åtgärder

Nu är det dags att titta på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder på området: Arbetsförhållanden. Vi kommer att ge några exempel på vad det kan handla om.

Vad ska du göra på det här området?

Som arbetsgivare ska du se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskrimineringsgrund. Du ska undersöka och analysera fysiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden på arbetsplatsen utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

  • Fysiska arbetsförhållanden handlar till exempel om utformningen av lokaler, möbler, arbetskläder, verktyg och tekniska hjälpmedel.
  • Sociala arbetsförhållanden påverkas exempelvis av de normer och föreställningar som finns i verksamheten och den jargong som kan förekomma till exempel i lunchrummet.
  • Organisatoriska arbetsförhållanden handlar bland annat om hur ni fördelar och organiserar arbetet. Du ska även se över verksamhetens fördelning av heltids- och deltidsarbeten och av visstids- och tillsvidareanställningar.

Arbeta i fyra steg

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats.

Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen?

Kommer normer eller stereotypa föreställningar till uttryck på ett sätt som riskerar att leda till diskriminering?

Har vi riktlinjer och rutiner som fungerar för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?

Är utformningen av lokaler, möbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov?

Anpassar vi mötestider utifrån olika behov, till exempel för anställda som behöver hämta barn i förskolan?

Mer tips inför undersökningen

Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?

Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

Mer tips inför analysen

Tidsplanera och genomför åtgärder, till exempel:

Mer tips inför åtgärderna

Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?

Behövs det andra åtgärder?

Hur har arbetet fungerat?

Hur ska vi gå vidare?

Mer tips inför uppföljningen