Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Förhindra trakasserier, sexuella trakasserier
och repressalier

Kopp och block på bord

Riktlinjer och rutiner

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Riktlinjerna och rutinerna ska följas upp regelbundet och utvärderas på samma sätt som det övriga arbetet med aktiva åtgärder. Kom ihåg att dokumentera arbetet.

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för alla anställda (inklusive chefer, vikarier, praktikanter och inhyrd personal) att trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inte accepteras i verksamheten.

Riktlinjerna kan även exempelvis innehålla uppgifter om vad arbetsgivaren tänker göra för att motverka trakasserier, till exempel hur chefer och personal ska utbildas eller fortbildas i frågorna.

Rutinerna ska ge praktisk vägledning till alla som behöver kunna hantera frågor om trakasserier, exempelvis chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud eller andra kontaktpersoner. Det ska framgå av rutinerna

  • vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till
  • vad arbetsgivaren ska göra om hen får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen
  • vem som ansvarar för att händelsen utreds.