Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Steg 1: Undersök

Personer i ett klassrum

Varför ska vi undersöka?

För att få kunskap om hur nuläget ser ut och för att kunna bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. En väl genomförd undersökning lägger grunden för ett framgångsrikt arbete mot diskriminering, repressalier och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Kom ihåg att undersöka alla fem områden och att inkludera samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.